| Fajr: 03:08 - Maghreb 21:54 |

Moslimjongeren Almere

Toggle offcanvas area

Algemene voorwaarden

Art. 1     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanmelding: De door de deelnemer digitaal ingestuurde aanmelding voor het volgen van één of meerdere event van Moslimjongeren Almere.
 2. Inschrijving: De inschrijving komt tot stand nadat Moslimjongeren Almere per e-mail deelname aan een event bevestigt en de deelnemer voorziet van eventuele betaalinstructies.
 3. Definitieve plaatsing: Het definitief beschikbaar stellen van een eventplaats door Moslimjongeren Almere aan de deelnemer nadat deze, voor aanvangsdatum betreffende event, hetzij het volledige bedrag of de eerste termijn van de getroffen betalingsregeling heeft voldaan en deze door Moslimjongeren Almere ontvangen is.
 4. Deelnemer: Natuurlijk persoon die zich aanmeldt voor een event van Moslimjongeren Almere of een event volgt bij Moslimjongeren Almere.
 5. Event: Elke activiteit met een sociaal-educatief karakter die door Moslimjongeren Almere is georganiseerd of waarvan Moslimjongeren Almere één van de medeorganisatoren is, hetzij op een fysieke locatie of online.
 6. Eventgeld: Het tarief dat verbonden is aan het bijwonen van een event van Moslimjongeren Almere en door de deelnemer betaald dient te worden. Deze betaling geldt als een voorwaarde voor deelname aan het event.
 7. Betalingsregeling: Een door deelnemer en Moslimjongeren Almere op maat gemaakte afspraak omtrent termijnbetalingen ten einde het eventgeld binnen een door Moslimjongeren Almere bepaalde periode te voldoen.
 8. Eventmateriaal: Al het eventmateriaal, hetzij fysiek of digitaal, wat ten behoeve van het event door Moslimjongeren Almere aan de deelnemer ter beschikking is gesteld.
 9. Aanvangsdatum event: De eerste lesdag zoals deze op de website van Moslimjongeren Almere bij het event vermeld staat.

Art. 2     Aanmeldingsprocedure

 1. De aanmelding voor een opleiding bij Moslimjongeren Almere vindt uitsluitend plaats door middel van een digitaal aanmeldformulier op de website van Moslimjongeren Almere. Aanmelden is niet vrijblijvend.
 2. Aanmeldformulieren dienen compleet ingevuld te worden en moeten altijd voorzien zijn van de officiële gegevens van de deelnemer. Aanmeldingen die een kunyaa, bijnaam of afkorting bevatten worden per definitie geweigerd.
 3. Moslimjongeren Almere is gerechtigd de aanmelding van een deelnemer te weigeren, zonder daarvoor een onderbouwing verschuldigd te zijn.
 4. Er is pas sprake van een inschrijving nadat Moslimjongeren Almere de inschrijving digitaal aan de deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. Hiermee is de overeenkomst tussen de deelnemer en Moslimjongeren Almere tot stand gekomen.
 5. Definitieve plaatsing geschiedt nadat het volledige eventgeld, voor aanvangsdatum event, door Moslimjongeren Almere ontvangen is of de eerste termijn van de getroffen betalingsregeling ontvangen is.
 6. Het events van Moslimjongeren Almere zijn gericht op een breed publiek. Minderjarige deelnemers zullen na hun aanmelding voor een toestemmingsgesprek worden benaderd. Na dit gesprek zal Moslimjongeren Almere een positief of negatief advies afgeven.
 7. Moslimjongeren Almere behoudt zich het recht tijdens het event na overleg met de deelnemer deze de toegang tot het event te weigeren indien Moslimjongeren Almere van mening is dat er sprake is van onbetamelijk gedrag of enige wantrouwen, ongeacht de aard, welke verstorend werkt voor organisatoren en/of deelnemers. Bij weigering kan de deelnemer Moslimjongeren Almere per e-mail om restitutie van een gedeelte van het eventgeld vragen. Moslimjongeren Almere zal, de oorzaak van weigering in overweging nemende, besluiten wel of niet over te gaan tot de in dit lid genoemde restitutie.

Art. 3     Annulering van de inschrijving

 1. Annulering van de inschrijving door de deelnemer kan kosteloos plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van het event. Hierbij wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.
 2. Annulering van een inschrijving wordt enkel in behandeling genomen als deze per e-mail is verzonden naar het volgende e-mailadres: info@moslimjongerenalmere.nl, onder vermelding van de voor- en achternaam van de deelnemer en het event die het betreft.
 3. Indien de deelnemer zijn inschrijving meer dan 14 dagen voor aanvang van het event annuleert is hij niet verplicht het eventgeld te betalen. Als de deelnemer het eventgeld reeds heeft betaald heeft de deelnemer recht op restitutie van het volledige eventgeld.
 4. Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van het event annuleert, is de deelnemer verplicht om de helft van het eventgeld te voldoen. Alles boven dit bedrag wordt niet gevorderd en indien reeds betaald gerestitueerd.

Art. 4     Eventgeld

 1. Moslimjongeren Almere biedt events aan tegen betaling maar ook gratis events. Op de website staat bij iedere event aangegeven of er kosten aan verbonden zijn en hoeveel deze bedragen.
 2. De hoogte van het eventgeld wordt per eventjaar vastgesteld. Moslimjongeren Almere is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het event het tarief voor het event te wijzigen. De deelnemers die zich voor de eventuele tariefwijziging al hebben aangemeld worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Het eventmateriaal wordt kosteloos aangeboden door Moslimjongeren Almere, tenzij anders aangegeven in de deelnemershandleiding.
 4. De deelnemer dient de betaling van het eventgeld volledig voldaan te hebben voor aanvang van het event, tenzij de deelnemer met Moslimjongeren Almere een betalingsregeling is overeengekomen.
 5. Bij niet-tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit leidt tot vermindering of restitutie van het verschuldigde eventgeld.
 6. Het om welke reden dan ook niet bijwonen van de lessen of vroegtijdig stoppen met het event geeft geen recht op vermindering of restitutie van het eventgeld.

 Art. 5     Events

 1. Moslimjongeren Almere heeft het recht om een event voor aanvang ervan af te gelasten, om welke reden dan ook. In dat geval heeft de deelnemer recht op teruggave van het reeds betaalde eventgeld.
 2. Moslimjongeren Almere verbindt zich bij uitval van docenten zich in te spannen zo spoedig mogelijk vervanging te regelen. Moslimjongeren Almere is niet gehouden tot vergoeding van enige kosten aan de deelnemer ten gevolge van deze uitval.
 3. Moslimjongeren Almere is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van het event en/of docententeam aan te brengen.
 4. Wanneer onverhoopt het event halverwege door Moslimjongeren Almere wordt stopgezet, vanwege een situatie van overmacht, kan de deelnemer Moslimjongeren Almere per e-mail verzoeken tot restitutie van het eventgeld naar rato of toekenning van een eventplaats in het volgende eventjaar. Moslimjongeren Almere behoudt zich het recht voor een gepaste compensatie te bepalen.

Art. 6     Auteursrecht

Moslimjongeren Almere is auteursrechthebbende op het aan de deelnemer ter beschikking gestelde eventmateriaal, tenzij het betreffende eventmateriaal uitdrukkelijk anders vermeldt. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moslimjongeren Almere.

Art. 7     Aansprakelijkheid

 1. Moslimjongeren Almere is niet aansprakelijk voor schade, die door welke oorzaak dan ook, voor deelnemers of derden ontstaat in verband met of als gevolg van het event, tenzij er sprake is van opzet en of grove schuld aan de zijde van Moslimjongeren Almere.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Moslimjongeren Almere beperkt tot maximaal het door de deelnemer aan Moslimjongeren Almere betaalde bedrag voor het volgen van een opleiding of een bedrag gelijk hieraan.
 3. Moslimjongeren Almere is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Art. 8     Bescherming persoonsgegevens

Moslimjongeren Almere respecteert de privacy van haar deelnemers en andere betrokkenen. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij gebruiken de persoonsgegevens van de deelnemer voor het doel waarvoor de deelnemer deze aan ons heeft verstrekt, namelijk om de deelnemer in te schrijven voor het event waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld en de communicatie met de deelnemer in het kader hiervan. Ook kan Moslimjongeren Almere haar deelnemers per e-mail benaderen om hen op de hoogte te brengen van events van Moslimjongeren Almere die van soortgelijke aard zijn als het event waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.

Voor meer informatie over hoe wij met uw privacy omgaan en wat uw rechten zijn hieromtrent, zie onze privacyverklaring.

Art. 9     Klachtenregeling

Klachten kunnen te allen tijde per e-mail worden ingediend via info@moslimjongerenalmere.nl. Binnen twee weken na verzending van de klacht ontvangt de deelnemer een schriftelijke reactie op de klacht waarin het standpunt van Moslimjongeren Almere ten aanzien van de klacht verduidelijkt wordt.

Art. 10  Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen worden in eerste aanleg beslecht door het arrondissement Midden-Nederland, locatie Almere.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@moslimjongerenalmere.nl of vul het contactformulier in op onze website www.moslimjongerenalmere.nl

  • vestigingsadres: Centrum MJA | Marketkant 10 136B | 1316 AL Almere
  • info@moslimjongerenalmere.nl